Skip to content

Com Comprar

comprar terreno

L’Incasòl compta amb un ampli catàleg a la venda de sòl residencial, sòl per activitat econòmica, sòl logístic, aparcaments, locals i actius singulars arreu del territori. Terrenys que pots comprar amb preus i condicions úniques.

 

Comprar sòl públic a l'Incasòl és molt senzill

Volem vendre’t el terreny per fer la casa dels teus somnis o per a construir la nau de la teva empresa, i posar-t’ho molt fàcil.

Comercialitzem el nostre producte amb concurrència pública d’ofertes, per participar-hi pots presentar al nostre registre o al següent lloc web la teva sol·licitud amb l’oferta econòmica dins del termini fixat.  

L’inici de qualsevol concurrència pública d’ofertes per la venda de parcel·les es publica als diaris més importants i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament corresponent, també pots consultar aquí el llistat amb les ofertes de terrenys a la venda vigents o demanar informació directament a la nostra Direcció Comercial.

Consulta els terrenys a la venda industrials i residencials.

FAQS

Preguntes freqüents i les seves respostes

Poden comprar parcel·les a l’Incasòl totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen en l’article 60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

A les empreses no comunitàries i a les comunitàries no espanyoles, li seran d’aplicació el que disposen els articles 55 i 58, respectivament, de l’esmentat Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’Incasòl ven els seus productes completament urbanitzats amb tots els serveis necessaris a peu de parcel·la.

Sí, l’Incasòl ofereix finançament propi per a la compra de sòl residencial i industrial.

Les condicions del finançament de l’Incasòl per la compra de parcel·les són les següents:

  • Pagament com a mínim del 30% del preu base al moment de la signatura.
  • Finançament de fins el 70% del valor total de la parcel·la a 5 o 10 anys.
  • Pagament a 5 anys amb un interès anual del 4%.
  • Pagament a 10 anys amb un interès anual del 4,5%.
  • Quotes semestrals
  • Sense comissió d’estudi, d’amortització parcial i amortització total.

Sí, totes les sol·licituds d’adquisició de sòl, hauran de dipositar l’import de la fiança que correspongui, en un termini com a màxim de cinc dies.

La devolució de la fiança s’iniciarà un cop s’hagi signat el contracte.

L’import de la fiança dependrà de l’import de venda de la parcel·la.

La implantació d’activitats sempre està regulada pel planejament vigent on s’estableixen els usos permesos.

Es recomanable dur a terme una consulta a l’Ajuntament corresponent respecte a si l’activitat que es vol desenvolupar està permesa.

Sí, el sòl adquirit a l’Incasòl porta l’obligatorietat d’edificar.

En el cas del sòl industrial, el comprador està obligat a iniciar les obres en un termini màxim de 2 anys i finalitzar en un termini màxim de 4 anys, a partir de la data de signatura del contracte de compravenda o de l’escriptura pública de compravenda.

Per al sòl residencial, el comprador ha d’acomplir les següents condicions:

  • Parcel·la unifamiliar: el comprador està obligat a iniciar les obres en un termini màxim de 4 anys i finalitzar en un termini màxim de 5 anys, a partir de la data de signatura del contracte de compravenda.
  • Parcel·la plurifamiliar: el comprador està obligat a iniciar les obres en un termini màxim de 2 anys i finalitzar en un termini màxim de 5 anys, a partir de la data de signatura del contracte de compravenda.

Es pot presentar un escrit al Registre de l’Incasòl sol·licitant la pròrroga dels terminis d’edificació.

Sí, pots segregar, agrupar o agregar parcel·les. Les despeses seran a càrrec del comprador si la modificació és a instàncies del mateix, en tant que impliquen una modificació de les dimensions de les parcel·les comercialitzades per l’Incasòl.