Skip to content

Com Comprar

comprar terreno

L’Incasòl compta amb un ampli catàleg a la venda de sòl residencial, sòl per activitat econòmica, sòl logístic, aparcaments, locals i actius singulars arreu del territori. Terrenys que pots comprar amb preus i condicions úniques.

 

Creus que comprar sòl públic pot ser complicat?

En realitat és molt més senzill del que et penses. Volem vendre’t el terreny per fer la casa dels teus somnis o per a construir la nau de la teva empresa, i posar-t’ho molt fàcil.

Comercialitzem el nostre producte amb concurrència pública d’ofertes, per participar-hi has de presentar al nostre registre la teva sol·licitud amb l’oferta econòmica dins del termini fixat.  

L’inici de qualsevol concurrència pública d’ofertes per la venda de parcel·les es publica als diaris més importants i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament corresponent, també pots demanar informació directament a la nostra Direcció Comercial.

Ara pots adquirir el nostre producte immobiliari sense concurrència amb les noves condicions fins el 31 de desembre de 2020

Compra terrenys industrials i residencials, naus o locals amb adjudicació directa fins els 31 de desembre d’enguany amb noves condicions de venda.

Amb motiu de l’aprovació del DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

L’Incasòl, pot adjudicar directament l’immoble de la seva propietat al sol·licitant que presenti la seva oferta, sempre i quan l’oferta acompleixi els requisits del preu de mercat fixat per la Comissió de Valoracions de l’Institut Català del Sòl, les condicions generals de comercialització dels immobles de l’Incasòl i les condicions resolutòries previstes en l’article del 170 del text refós esmentat.

Presenta la teva sol·licitud a l’Incasòl i ara i fins al 31 de desembre de 2020 podràs acollir-te al sistema d’adjudicació directe, mitjançant el qual si l’oferta acompleix tots els requisits necessaris passaràs a ser adjudicatari del sòl.

FAQS

Preguntes freqüents i les seves respostes

Poden comprar parcel·les a l’Incasòl totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen en l’article 60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

A les empreses no comunitàries i a les comunitàries no espanyoles, li seran d’aplicació el que disposen els articles 55 i 58, respectivament, de l’esmentat Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’Incasòl ven els seus productes completament urbanitzats amb tots els serveis necessaris a peu de parcel·la.

Sí, l’Incasòl ofereix finançament propi per a la compra de sòl residencial i industrial.

Com a mesura excepcional i fins al 31/12/20 les operacions amb finançament tindran condonat durant el primer any els interessos associats al deute.

Les condicions del finançament de l’Incasòl per la compra de parcel·les són les següents:

 • Finançament de fins el 70% del valor total de la parcel·la.
 • Pagament a 5 anys amb un interès anual del 4%.
 • Pagament a 10 anys amb un interès anual del 4,5%.
 • Quotes semestrals
 • Sense comissió d’estudi, d’amortització parcial i amortització total.

Sí, totes les sol·licituds d’adquisició de sòl, hauran de dipositar l’import de la fiança que correspongui, en un termini com a màxim de cinc dies.

La devolució de la fiança s’iniciarà un cop s’hagi signat el contracte.

L’import de la fiança dependrà de l’import de venda de la parcel·la, segon la el següent barem:

 • Finaça de 1.000€ per a compres entre 1€ i 100.999€.
 • Fiança de 1.300€ per a compres entre 101.000€ i 399.999€.
 • Fiança de 1.800€ per a compres entre 400.000€ i 799.999€.
 • Fiança de 2.500€ per a compres entre 800.000€ i 1.999.999€.
 • Fiança de 8.000€ per a compres entre 2.000.000€ i 5.000.000€.

L’import de la fiança per a la compra de terrenys de l’Incasòl s’haurà de fer mitjançant xec bancari nominatiu o transferència bancaria al compte corrent del BBVA: ES89 0182 6035 4500 0076 9871. En el cas de fer-ho per transferència bancària caldrà adjuntar el corresponent comprovant d’ingrés.

La implantació d’activitats sempre està regulada pel planejament vigent on s’estableixen els usos permesos.

Es recomanable dur a terme una consulta a l’Ajuntament corresponent respecte a si l’activitat que es vol desenvolupar està permesa.

Sí, el sòl adquirit a l’Incasòl porta l’obligatorietat d’edificar.

En el cas del sòl industrial, el comprador està obligat a iniciar les obres en un termini màxim de 2 anys i finalitzar en un termini màxim de 4 anys, a partir de la data de signatura del contracte de compravenda o de l’escriptura pública de compravenda.

Per al sòl residencial, el comprador ha d’acomplir les següents condicions:

 • Parcel·la unifamiliar: el comprador està obligat a iniciar les obres en un termini màxim de 4 anys i finalitzar en un termini màxim de 5 anys, a partir de la data de signatura del contracte de compravenda.
 • Parcel·la plurifamiliar: el comprador està obligat a iniciar les obres en un termini màxim de 2 anys i finalitzar en un termini màxim de 5 anys, a partir de la data de signatura del contracte de compravenda.

Es pot presentar un escrit al Registre de l’Incasòl sol·licitant la pròrroga dels terminis d’edificació.

Sí, pots segregar, agrupar o agregar parcel·les. Les despeses seran a càrrec del comprador si la modificació és a instàncies del mateix, en tant que impliquen una modificació de les dimensions de les parcel·les comercialitzades per l’Incasòl.